Nasza firma ??wiadczy us??ugi analizy chemicznej wszystkich rodzajów metali lekkich i ci???kich przeno??nym spektrometrem XRF.Mamy mo??liwo??? drukowania raportów.

Us??ugi wykonujemy na terenie naszego zak??adu jak i w terenie u klienta.

Zapraszam do wspó??pracy.

 

X-MET7500 to r?czny spektrometr typu “energy dispersive X-ray fluorescence (EDXRF)” zapewniaj?cy najwy??szy poziom zaufania nawet dla najwy??szych wymaga?? kontroli materia??ów oraz aplikacji dla obrotu z??omem.

  • Szybka, nieniszcz?ca analiza XRF i klasyfikowanie stopów.
  • Lampa rentgenowska Oksford Instruments 45 KV z Rh targetem 
  • i wysokiej wydajno??ci detektor typu silicon
  • drift detector (SDD) zapewniaj?cy najwy??sz? czu??o??? oraz szybko??? pomiaru pierwiastków lekkich -  Mg, Al, Si, S, P.
  • Mierzy stopowe pierwiastki ci???kie we wszystkich typowych stopach metalu: Fe,Cu,Ni,Co,Ti, Sn,Pb, Zr,Au,Ag,Pt, Al