O firmie

Firma powsta??a w 1992 roku w miejscowo??ci Tczew jako jednoosobowy podmiot gospodarczy ,,J?DREK’’. Podstawow? dziedzin? dzia??alno??ci firmy, od pocz?tku jej istnienia by?? skup przetwarzanie i recykling wszystkich rodzajów z??omu stalowego oraz z??omu metali nie??elaznych g??ównie od osób fizycznych.
W trakcie ci?g??ego rozwoju  na przestrzeni lat firma zacz???a wspó??pracowa? równie?? z pobliskimi przedsi?biorstwami produkcyjnymi, od których odbiera??a odpady poprodukcyjne.

Dzi?ki rzetelnej pracy konsekwencji w dzia??aniu i czytelnej wizji rozwoju firmy chc?c sprosta? wci??? rozwijaj?cemu si? rynkowi surowców  wtórnych w 2006 roku podmiot przekszta??ci?? si? w Przedsi?biorstwo Handlowo Us??ugowe ,,TRADE-MET’’. Siedziba firmy zosta??a przeniesiona na nowy obiekt w Tczewie przy ulicy Przemys??owej 4a.

Nasza dzia??alno??? polega na odzyskiwaniu, sortowaniu i przygotowywaniu do recyklingu metali, odpadów poprodukcyjnych, papieru, akumulatorów itp. Dzi?ki posiadanemu przez nas zezwoleniu Wydzia??u Rolnictwa i Ochrony ??rodowiska, posiadamy pe??ne uprawnienie do odbioru i transportu ponad 200 rodzajów odpadów.

Firma TRADE-MET obs??uguje zarówno klientów prywatnych, jak i biznesowych. Wspó??pracujemy z ró??nego rodzaju przedsi?biorstwami, instytucjami oraz indywidualnymi dostawcami.

Realizuj?c zamówienia zawsze dbamy o przestrzeganie nale??ytych procedur. Skrupulatnie prowadzimy raporty oddzia??ywania na ??rodowisko, prowadzimy pe??n? dokumentacj? zwi?zan? z przekazywaniem i ewidencj? odpadów.

Naszym priorytetem, oprócz zadowolenia Klientów, jest przyczynianie si? do oczyszczania ??rodowiska naturalnego z zalegaj?cych odpadów. Za spraw? wykwalifikowanej kadry zarz?dzaj?cej i  wprawnego personelu jeste??my w stanie podo??a? nawet najtrudniejszym zadaniom stawianym przez naszych kontrahentów.