PRZYSTANOWISKOWE WÓZKI TRANSPORTOWE

Nasza Firma oferuje swoim Klientom przystanowiskowe wózki transportowe. Ich stosunkowo niewielkie rozmiary pozwalaj? na sprawne gromadzenie i segregowanie odpadów nawet na niedu??ych powierzchniach. S? ??atwe do przemieszczania przy u??yciu sztaplarki, umo??liwiaj? szybkie i sprawne wype??nienie kontenerów.
 

KONTENERY

Nasza firma dysponuje du??? ilo??ci? ró??norodnych kontenerów, którymi przy pomocy specjalistycznych samochodów ci???arowych transportujemy odpady. Nasze kontenery s? w wi?kszo??ci nowe, ka??demu przypisana jest numeracja. Kontenery na ??yczenie klienta wstawiamy bezp??atnie  na teren zak??adu na czas trwania wspó??pracy. Regularnie odbieramy pe??ne kontenery i zast?pujemy je pustymi.

 

POJAZDY I URZ?DZENIA

Posiadamy specjalistyczne samochody ci???arowe:
- hakowce,
-ci?gniki siod??owe
-bramowce
Dzi?ki czemu szybko i sprawnie odbieramy odpady.
 Nasze pojazdy przystosowane s? do przewozu kontenerów, jak i innych form za??adunku. Dysponujemy tak??e samochodami dostawczymi, co pozwala nam na odbiór mniejszych ilo??ci odpadów przede wszystkim od indywidualnych Klientów.
Na terenie firmy posiadamy maszyny prze??adunkowe typu
-FUSCH 713
-FUSCH 340 z no??ycami do ci?cia z??omu konstrukcyjnego
-liebherr 902
-na terenie firmy waga samochodowa najazdowa 60 ton
 

KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW

Maj?c na uwadze trosk? o ??rodowisko i zwi?zane z tym procedury, nasze transakcje zawsze potwierdzamy odpowiedni? dokumentacj?. Dbaj?c o pe??ne bezpiecze??stwo naszych Kontrahentów, w przypadku kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony ??rodowiska, ka??d? transakcj? potwierdzamy faktur? za ca??o??? odebranego materia??u oraz kart? przekazania odpadów. Wzór takiego dokumentu przedstawia poni??szy za???cznik.
 

P?ATNO??CI

 Ceni?c sobie wspó??prac? z naszymi Klientami, pragniemy nadmieni?, i?? wszelkie zobowi?zania za odbierane przez nas odpady regulujemy niezw??ocznie przelewem na konto bankowe klienta, b?d?? gotówk?.