Oferta

Firma Trade – Met skupia swoj? dzia??alno??? na odzyskiwaniu, sortowaniu i przygotowywaniu do recyklingu metali, odpadów poprodukcyjnych, papieru, akumulatorów itp. Firma odbiera ró??ne rodzaje z??omu:

  • z??om stali nierdzewnej;

  • z??om stali w?glowej;

  • z??om metali kolorowych.

Trade – Met oferuje klientom bardzo bogat? ofert? zawieraj?c? szeroki asortyment urz?dze??, kontenerów i pojemników, s??u???cych do zbierania oraz segregacji materia??ów ??elaznych i nie??elaznych. Nasza firma stara si? zapewnia? swoim klientom rozwi?zania dostosowane do ich potrzeb. Gwarantuje us??ug? odbioru materia??u w??asnym transportem przy u??yciu wyspecjalizowanych samochodów ci???arowych. Odbierane przez jednostk? odpady
z metali ??elaznych i nie??elaznych s? transportowane do siedziby firmy a tam sk??adowane. Z??om jest nast?pnie sortowany oraz przetwarzane w taki sposób, aby móc sprzeda? je hutom stali i producentom metali. Stal jest ci?ta na odpowiednie wymiarowo fragmenty, a nast?pnie umieszczana w kontenerach lub pojemnikach w celu dalszego transportu do hut, gdzie poddawana jest powtórnej przeróbce na wyroby stalowe.

Chc?c sprosta? wci??? rozwijaj?cej si? bran??y recyklingu firma wprowadzi??a kompleksowy system odbioru odpadów.